FAQ

Obsah:

 1. Co nesmí být obsahem zásilky?
 2. Je účtováno i čekání kurýra způsobené příjemcem/odesílatelem?
 3. Mohu sledovat cestu zásilky?
 4. Zjistím, kdo a kdy moji zásilku převzal?
 5. V jakém stavu mám zásilku kurýrovi předat?
 6. Jak doručujete těžké zásilky?
 7. Jsou zásilky pojištěny?
 8. Co když není příjemce přítomen?
 9. Jak řešit reklamace?

 

 1. Co nesmí být obsahem zásilky?

  Obsahem zásilky nesmí být: a) živá zvířata, b) peníze, šeky, kreditní karty, ceniny, směnky, drahé kovy, zbraně, umělecké předměty, apod., c) zboží podléhající zkáze vlivem teploty, d) výbušné, omamné a psychotropní látky, hořlaviny, chemické, radioaktivní a zkáze podléhající biologické látky, e) další předměty, které by mohly ohrozit lidskou bezpečnost a zdraví, f) předměty, jejichž vlastnictví nebo držení je podle právních předpisů České republiky zakázáno, omezeno nebo podmíněno zvláštními podmínkami, g) předměty, jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro zasilatele.

 2. Je účtováno i čekání kurýra způsobené příjemcem/odesílatelem?

  Ujistěte se o tom, že příjemce zásilky bude v předpokládanou dobu doručování zásilky přítomen. Zmenšujete tak pravděpodobnost marného dojezdu kurýra nebo jeho čekání a tím i navyšování ceny za zásilku. Toto platí hlavně v pozdních odpoledních či večerních hodinách nebo při doručování do malé firmy či do bytu zákazníka.

 3. Mohu sledovat cestu zásilky?

  Díky nepřetržitému radiovému spojení dispečinku se všemi kurýry Vás můžeme kdykoliv informovat o tom, kde se zásilka nachází.

 4. Zjistím, kdo a kdy moji zásilku převzal?

  Příkazce má právo požádat, aby byl informován o doručení zásilky, a to buď telefonicky nebo formou sms. Přeje-li si příkazce být informován bezprostředně po doručení zásilky, uvede se tento požadavek do Přepravního listu.

 5. V jakém stavu mám zásilku kurýrovi předat?

  Zásilka musí být řádně zabalena, aby byla chráněna proti ztrátě nebo poškození. Obal musí odpovídat charakteru obsahu zásilky a délce přepravy s ohledem na běžnou manipulaci s ní. Obal zásilky nesmí poškodit jiné zásilky a ohrozit bezpečnost a zdraví osob s ní manipulující.

 6. Jak doručujete těžké zásilky?

  U rozměrnějších a těžších zásilek bude kurýr potřebovat přiměřenou pomoc. Při přepravě objemnějších zásilek, např. palet, je příkazce povinen zajistit, aby odesílatel i adresát disponoval vlastními manipulačními prostředky k provedení nakládky a vykládky.

 7. Jsou zásilky pojištěny?

  Zásilky přijaté zasílatelem k přepravě jsou automaticky pojištěny, a to do částky 500.000 Kč. U zásilek vyšší hodnoty než 500.000 Kč má příkazce možnost zažádat zasílatele o sjednání tzv. Rámcové smlouvy, čímž získá pojištění na jednu konkrétní přepravu, a to na částku odpovídající skutečné hodnotě přepravovaného zboží.

 8. Co když není příjemce přítomen?

  Nelze-li zásilku doručit, protože adresát není přítomen, a na místě určení se nevyskytuje jiná osoba, která by byla oprávněna zásilku přijmout, z důvodu chybné adresy adresáta, z důvodů uvedených v bodě III/7 všeobecných podmínek nebo z důvodu neuhrazení dobírky adresátem, je zasílatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat příkazce a vyčkat jeho instrukcí. Pokud nebudou tyto instrukce do 30 minut poskytnuty nebo nelze-li kontaktovat příkazce, považuje se zásilka za doručenou vrácením příkazci, který je povinen zaplatit za marný pokus o doručení.

 9. Jak řešit reklamace?

  Kvantity

  Reklamace na nesprávný počet převzatých a doručených krabic komponentů musí být uskutečněna neodkladně a neprodleně po doručení nejpozději do druhého dne. Na pozdější reklamace typu „kurýr převzal 6 balíčků a doručil pouze 5“ nebude brán zřetel.

  Dobírky

  Podmínkou pro spolupráci v oblasti doručování dobírek je zasílání pravidelného denního přehledu dobírek ze strany zadavatele emailem či faxem.Nebude li tento denní přehled k dispozici přepravci,nebude též přepravce odpovědný za případné škody.

  Reklamační lhůta

  Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením popř. nesprávným vyúčtováním dobírky musí být uplatněna neodkladně nejpozději však do deseti dnů od doručení zásilky, viz. Zasilatelská smlouva. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.

  Zpětné vyhledání zásilky

  Podrobné údaje o již uskutečněné zásilce vám na požádání můžeme kdykoliv vyhledat, ale pouze do období za předchozí měsíc zpětně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zpětné vyhlednání zásilky z předchozího měsíce: ZDARMA, po uplynutí měsíční lhůty: + 100 Kč/zásilka (pokud je to možné).

Reklamační formulář